Saturday, October 5, 2013

ERTI SAHABAT RASULULLAH SAW, TABI'I DAN TABI'IN

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Selawat dan Salam kepada Baginda Rasulullah saw, keluarga dan sahabat-sahabat Baginda.

Petikan http://ramah.fh.unsri.ac.id
  • Sahabat adalah seseorang yang berkumpul dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam atau melihatnya dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Maka termasuk di dalamnya orang yang murtad kemudian kembali masuk Islam, seperti Syu’bah ibn Qois. Dia murtad setelah wafatnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian ia diseret sebagai tawanan kepada Abu Bakar, maka ia bertaubat dan Abu Bakar menerimanya.
Tidak termasuk sahabat seseorang yang beriman pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hidup akan tetapi tidak berkumpul dengannya, seperti Raja Najasyi. Dan juga tidak termasuk sahabat seseorang yang murtad dan meninggal dalam keadaan murtad, seperti ‘Abdullah ibn Khotol yang dibunuh saat Fathul Makkah dan Robi’ah ibn Umayyah ibn Khalaf, yang murtad pada zaman pemerintahan ‘Umar dan meninggal dalam keadaan murtad. Sahabat berjumlah banyak, dan tidak mungkin memastikan batasan jumlah mereka. Akan tetapi dapat dikatakan dengan perkiraan bahwasannya mereka mencapai jumlah 14000 orang.
  • Mukhodrom adalah orang yang beriman pada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pada masa hidupnya namun tidak bertemu dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Para mukhodrom memiliki tingkatan tersendiri diantara sahabat dan tabi’in. Ada yang berpendapat bahwasannya mereka ini termasuk kibar tabi’in. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah mereka kurang lebih 40 orang. Diantara mereka adalah Al Ahnif ibn Qoids, Al Aswad ibn Yazid, Sa’ad ibn Iyyas, ‘Abdullah ibn Ukain, ‘Amr ibn Matmun, atau Muslim Al Khoulani, An Najasyi raja negeri Habasyah.Hadits dari mukhodrom penerimaanya seperti mursal tabi’in maka dia terputus (munqothi’), dan hukum untuk menerima hadits dari mukhodrom itu sama seperti menerima hadits mursal tabi’i.
  • Tabi’i adalah seseorang yang berkumpul dengan sahabat dalam keadaan beriman pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan meninggal dalam keadaan beriman.
  • Tabi’in sangat banyak dan tidak mungkin menghitung jumlah mereka. Mereka memiliki tiga lapisan: kubro, sughro, dan yang berada diantara keduanya.
Tabi’in kubro adalah seseorang yang riwayatnya paling banyak berasal dari sahabat. Contoh : Sa’id ibn Musayyib, ‘Urwah ibn Zubair, dan ‘Alqomah ibn Qois.
Tabi’in sughro adalah seseorang yang banyak meriwayatkan dari sesama tabi’in akan tetapi hanya bertemu sedikit dari para sahabat. Contoh : Ibrohim An Nakho’i, Abu Aznadi, Yahya ibn Sa’id.
Tabi’in wustho adalah yang banyak meriwayatkan dari sahabat dan kibar tabi’in. Contoh : Hasan Al Bashri, Muhammad ibn Sirin, Mujahid ibn ‘Ikrimah, Qotadah, As Sya’bi, Az Zuhri, ‘Atha, ‘Umar ibn Abdul ‘Aziz, Salim ibn ‘Abdullah ibn ‘Umar ‘ibn Khattab.
sumber: http://muslimah.or.id/hadits/taisir-musthalah-hadits-bag-10-sahabat-al-mukhadram-at-tabii.html
-
Sahabat Rasulullah saw yang paling mashyur ialah Khulafa Al Rasyidin.
Antara sahabat Rasulullah saw'
UTHMAN BIN MADZ'UN
Sahabat ke 14 yang memeluk islam. Orang Muhajirin pertama wafat di Madinah dan ORANG PERTAMA DIKEBUMIKAN DI perkuburan BAQI'.
-
KHALID IBNU WALID (1 jullai 592 - 1 Okt 642)
Sebelum memeluk islam, beliau adalah ketua angkatan perang Quraisy di dalam perang Uhud.
 Memeluk islam pada 31 Mei 629 di Madinah. Beliau dilantik menjadi panglima perang. Kepahlawan dan kehebatannya terselah sehingga digelar 'Pedang Allah'.Oleh kerana kehebatannya juga belaiu tidak mati syahid di medan perang tetapi mati di atas katil akibat sakit.
Beliau mengepalai tentera pada zaman Rasulullah, Sy Abu Bakar  Al Siddiq dan Sy Umar Al Khatab.
Panglima Khalid Al Walid adalah sepupu Sy Umar Al Khatab. Wajah mereka mirip

2 comments:

~Kak Nah Backyard (^_^)~ said...

salam ziarah =)

Daddy Ziyyad said...

Terima kasih Mama Ju..baru saya faham tingkatan tingkatan sahabat Baginda...